شماره جاری: دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-103