اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهش در آمورش تاریخ، به منظور رشد و گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه مباحث حوزه آموزش تاریخ، تازه های پژوهشی صاحب نظران حوزه تاریخ را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرارگیرد.