اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فضل اله فولادی

تاریخ اسلام عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گروه آموزش تاریخ

foolady_1387yahoo.com

سردبیر

فروزان ادیب فر

تاریخ ایران اسلامی عضوعیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

f.adibfaryahoo.com
09163610410

اعضای هیات تحریریه

محسن رحمتی

تاریخ ایران اسلامی عضوهیت علمی دانشگاه لرستان

foolady_1385yahoo.com
09163612713

محمدرضا روزبهانی

تاریخ گرایش دوره ایران اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

rozbahany12yahoo.com

ابوالفضل رضوی

تاریخ عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

abolfazlrazavikhu.ac.ir
09122883151

شهرام رهنما

تاریخ عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

sharhram150gamil.com
0916362713

علی عزیزیان

تاریخ باستان عضو هیوی علمی دانشگاه فرهنگیان

ailazizian52gmail.com
0916362713

شهرام غلامی

دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی استادیار

shahramholami1975gmail.com
0916362713

رحیم کاویانی

تاریخ فرهنک و تمدن اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان - سمنان

pooyakavianigmail.com
09121733506

مدیر داخلی

مهرداد بهاری پور

عضو هیات علمی

m.baharipouryahoo.com

ویراستار ادبی

ابوالفضل مرادی(رستا)

دکتری زبان و ادبیات عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان - قم

abolfazlmoradi2gmail.com
09121531217

ویراستار انگلیسی

شجاع عربان

روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
گروه علوم تربیتی

shoja1350yahoo.com
09163673643