بررسی زندگی‌نامه علمی حمدالله مستوفی با تکیه بر نزهةالقلوب و اهمیت آن در آموزش تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 جغرافی­نگاران ایرانی علاوه بر جغرافیا، شیوه زیست مردم و عقاید دینی و مذهبی و محدوده قلمرو آنها در ایران را در مناطق گوناگون این سرزمین مورد بررسی قرار می­دهند. از جمله این جغرافیی­نگاران؛ حمدالله مستوفی بود. در سنت جغرافیا­نگاری که از قرون نخستین اسلامی شروع شده بود تا عصر ایلخانان مغولان نیز ادامه داشت. در این پژوهش قصد بر آن است که زندگی این مؤلف و تسلط علمی این مؤلف اثر با تکیه بر اثر جغرافیایی او یعنی نزهة­القلوب و اهمیت تاریخی آن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که جغرافیی­نگاران ایرانی با نگرش خاص خود به سرزمین ایران، اهداف خود مبنی بر شناخت تاریخی این سرزمین جاوید و تمایز آن با سرزمین­های دیگر را وجه همت خود قرار داده بودند، بررسی آثار آنها از نظر تاریخی ارزش و اهمیت بسیاری دارد. در این میان پرداختن به زندگی آنها و معرفی آثارشان از جنبه تاریخی از جمله کارهاییست که محققان در حیطه علوم انسانی به صورت عمومی و در حیطه جغرافیا به صورت خاص، باید آن را مورد توجه قرار دهند

کلیدواژه‌ها