نقش مهدی باوری در قیام مختار و بررسی میزان پردازش آن در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم (متوسطه اول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم با تأکید بر نقش مهدی‌باوری در قیام مختار پرداخته است. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای انجام‌شده است و هدف آن بررسی وضعیت اطلاعات تاریخی در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم ابتدایی است. با بررسی محتوای کتاب متوجه می‌شویم در‌باره قیام مختار در کتاب درسی فوق، توضیح کاملی داده نشده است و دانش آموزان با اصل موضوع و نحوۀ قیام آشنا نمی‌شوند و باید برای پی بردن به موضوع قیام اطلاعات خود را خارج از مباحث کتاب به دست آورند. این مقاله در تبین چگونگی این قیام و به جهت روشنگری و تحلیل آن ارائه‌شده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا اعتقاد و باور مردم به مهدی (عج) در قیام مختار نقشی داشته است؟ به نظر می‌رسد که قیام مختار براین اساس نقش مهدی باوری شکل‌گرفته است و پیروان وی بر اساس این اعتقاد با او همراه شده‌اند . نکتۀ دیگر این که در این تحقیق آنچه شایان توجه قرار می‌گیرد، این است که در این کتاب، اشاره‌ای کوتاه به حضور ایرانیان در زمان امویان شده و مطلب جامعی در این خصوص بیان نشده است

کلیدواژه‌ها