منصب نقابت در دوران آل‌بویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 یکی از نهادهایی که در قرن چهارم هجری نقش برجسته و مهمی را نه تنها در میان سادات، بلکه در میان تمام شیعیان ایفا می‌کرد، نهاد یا منصب نقابت بود. در واقع به سبب نقش برجسته و ممتاز سادات در میان مسلمانان بویژه شیعیان بود که منصب نقابت ایجاد شد تا فردی مسئول، مواظبت کند کسانی به دروغ خود را به سادات منتسب نکنند و از سوی دیگر، حقوقی را که به آنان تعلق می‌گیرد و سایر امور مربوط به آنان را رتق و فتق کند. علت انتصاب نقیب این بود که کس دیگری غیر از سادات و اشراف علوی بر آن‌ها، ولایت و سرپرستی نکند.این منصب در دوران حکومت شیعه مذهب آل‌بویه از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار گشت. این مقاله‌ به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی قصد دارد که علاوه بر نگاهی به مفهوم نقیب و نقابت، سابقه، انواع و وظایف این منصب به معرفی و بررسی اجمالی آن در دوران آل‌بویه نیز بپردازد.

کلیدواژه‌ها