تربیت شهروندی در بستر آموزش دانش تاریخ و چالش های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان. پردیس بنت الهدی. سنندج. ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان. پردیش بنت الهدی. سنندج. ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تحلیل چگونگی تربیت شهروندی در بستر آموزش دانش تاریخ است. برای دست‌یابی به این هدف، از رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش پژوهش‌ َاسنادی- کتابخانه‌ای، بهره برده شد. یافته‌های این پژوهش در دو بخش و در پاسخ به دو سوال بود: نخست این‌که آموزش تاریخ، به عنوان یکی از راه‌های تربیت شهروندی و در کنار سایر امور، در زمانه‌ی کنونی، باعث تربیت شهروندانی با این ویژگی‌ها خواهد بود: واقع‌گرا، چندجانبه‌نگر، صبور، تحلیلگر، پرسشگر، اهل تردید، اهل تعامل، اخلاق محور، آماده‌ی تغییر عقاید خود، منتقد، استدلال‌خواه و استدلال‌آور، دقیق و ریزبین، اهل منطق. دوم: آموزش دانش تاریخ،در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش رسمی، دارای آچالش‌هایی است‌ مانند: متن گریزی، عدم ایجاد فهم تاریخی در متربی، تعصب‌گرایی در متون تاریخی، گریز از آموزش فلسفه‌ی تاریخ. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که آموزش درس تاریخ در مدارس در تمامی رشته‌ها، علاوه بر افزایش کمّی، مورد بازنگری کامل و مجدد قرار گیرد، روش‌های علمی و آکادمیک تاریخ خوانی و تاریخ نویسی مورد توجه قرار گیرند، آشنایی با کتب تاریخی دست اول و تعامل با مورخین مشهور کشوری و جهانی، تمرکز بر تحلیل منطقی روابط تاریخی، کاربری‌سازی دانش تاریخ در زندگی متربیان مورد توجه بیشتر نظام آموزشی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها