انقلاب سفید و گسترش نظام آموزش عالی؛ چالش ها و تعارض ها (1342-1357)

نویسنده

دکترای تاریخ ایران اسلامی

چکیده

انقلاب سفید (1342- 1357) مجموعه‌ای از برنامه­های اصلاحی بود که به طور فراگیر تمام جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران را در بر می‌گرفت. یکی از برنامه­­های این اصلاحات،  انقلاب اداری و انقلاب آموزشی  بود که در راستای گسترش و تحول نظام آموزشی تصویب شد.  در این راستا پژوهش حاضر بر آن است با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بهره­گیری از داده های آماری گسترش مراکز آموزش عالی و چالش­های درونی ناشی از این اصلاحات را در دوره زمانی مذکور مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این پژوهش حاکی است که به موازات رشد کمی مراکز آموزش عالی و به تبع آن گسترش قابل توجه قشر تحصیل­کرده، به دلیل تعارضات و چالش­هایی که بین دانشگاهیان و حکومت وجود داشت، اقشار تحصیل­کرده جایگاه درخور توجهی در مشارکت سیاسی و اجتماعی به دست نیاورند. به همین دلیل علی­رغم تلاش حکومت برای جذب و کنترل دانشگاهیان، این گروه به مخالفت با رژیم پهلوی پرداختند.

کلیدواژه‌ها